Persian Hand List

 
 

Mirat ul 'Uloom ...Vol. 1

 

 

 
1.   Tarikh -e- 'Aam
2.   Tarikh -e- Anbiya
3.   Tarikh -e- Nabi Sallalah u Alaih e Wasallam
4.   Tarikh -e- Khulafa e Rashedin
5.   Tarikh -e- Al A'immah
6.   Tarikh -e- Mughul
7.   Tarikh -e- Timur
8.   Tarikh -e- Iran
9.   Tarikh -e- Safawiyah
10.   Tarikh -e- Nadir Shah
11.   Tarikh -e- Zand
12.   Tarikh -e- Khandan-e Qachar
13.   Tarikh -e- Afaghinah
14.   Tarikh -e- Usmaniyah
15.   Tarikh -e- Hindustan ('AaM)
16.   Tarikh -e- Salatin-e Dehli
17.   Tarikh -e- Suryan wa Lodiyan
18.   Tarikh -e- Babur
19.   Tarikh -e- Humayun
20.   Tarikh -e- Akbar
21.   Tarikh -e- Jahangir
22.   Tarikh -e- Shahjahan
23.   Tarikh -e- Aurangzeb
24.   Tarikh -e- Aulad-e Amjad Aurangzeb
25.   Tarikh -e- Khandan-e Timuriyah
26.   Tarikh -e- Sind
27.   Tarikh -e- Tattah
28.   Tarikh -e- Kashmir
29.   Tarikh -e- Bharatpur
30.   Tarikh -e- Rohillah
31.   Tarikh -e- Awadh
32.   Tarikh -e- Bilgram
33.   Tarikh -e- Banaras
34.   Tarikh -e- Bangala
35.   Tarikh -e- Gujarat
36.   Tarikh -e- Adil Shahiyah
37.   Tarikh -e- Qutub Shahiyah
38.   Tarikh -e- Asaf Shahiyah
39.   Tarik -e- Maisur
40.   Roznamcha wa Dasturul 'Amal Wagairah
41.   Tazkirah Hazrat 'Isa
42.   Tazkirah Hukama
43.   Tazkirah Muhaddisin wa 'Ulama
44.   Tazkirah Wuzara wa Umara
 
45.   Tazkirah Mashaikh
46.   Tazkirah Sho'ara
47.   Tazkirah (Mutafarriqat)
48.   Jughrafiyah
49.   'Imarat wa Masakin
50.   Asfar
51.   kutub-e Manzumah Shu'ra-e Mutaqaddimin
52.   kutub-e Manzumah Shu'ra-e Mutawassitin
53.   kutub-e Manzumah Shu'ra-e Muta'akhirin
54.   Qisas wa Hikayat
55.   Sarf wa Nahv
56.   Lughat
57.   'Uruz wa Qawafi wa Sana'i wa Bada'i
58.   Insha wa Balaghat
59.   Mu'ammiyat wa Amsal wagairah
60.   Funun Mutanawwa'ah
61.   Adab, Falsafah, Akhlaq wa Mawa'iz
62.   Tibb
63.   Mantiq
64.   Hisab wa Hindsah
65.   Ramal
66.   Falnamah
67.   Ta'bir al-Ru'yah
68.   Baznamah
69.   Farasnamah
70.   Ma' diniyat
71.   Teer Andazi
72.   Khattati wa Naqqashi
73.   Beyaz
74.   Tafseer
75.   Fihirst wa Farhang Quran
76.   Tajweed wa Qir'at
77.   Hadis Sunni
78.   Hadis Shi'ah
79.   Fiqh Hanafi
80.   Fiqh Shi'ah
81.   'Aqaid Sunni
82.   Aqaid Shi'ah
83.   Munazarah
84.   Tasawwuf
85.   Ad'iyah
86.   'Aqaid Hunud
87.   Tarikh al Mazahib